translate

Translate

Algemene waterhuishouding:
Door gewijzigd duinwaterbeheer kunnen in de toekomst grondwaterstanden optreden afwijkend van de huidige situatie voor eventuele gevolgen waarvan de verkoper bij deze volledig wordt gevrijwaard.

Nieuwe kwalitatieve verplichtingen:
In de notariële akte van levering zullen aan koper worden opgelegd de navolgende verplichtingen, in de vorm van kwalitatieve verplichtingen:

A. Voetpad
De verplichting tot het dulden dat het gedeelte van de overgedragen grond welke is bestemd om te dienen tot voetpad om te komen van- en te gaan naar de openbare weg (mede) wordt gebruikt als voetpad voor alle aan dit voetpad gelegen percelen. Het pad mag worden gebruikt te voet of met een rijwiel of ander klein voertuig aan de hand en zal vrij moeten worden gehouden van obstakels welke een onbelemmerde doorging verhinderen. Het onderhoud van het pad komt ten laste van de percelen die een recht op gebruik van het pad kan/kunnen uitoefenen, elk perceel voor een gelijk deel.

B. Licht
De verplichting om te dulden dat de volgens de huidige situatie gebouwde opstallen, balkons, ramen, ramen en lichten hebben op kortere afstand van het eigen perceel dan in de Wet is toegestaan, zonder dat hiervoor een der in de Wet genoemde beperkingen geldt.

C. Overbouw
De verplichting te dulden dat conform de huidige situatie eventueel (een) op een naastgelegen perceel gebouwde opstal(len) gedeeltelijk op zijn perceel is gebouwd, casu quo hierboven uitsteekt, casu quo de versnijdingen van de funderingen of de bij deze woning behorende leidingen gedeeltelijk in zijn aangebracht.

D. Afvoer van water
Inhoudende de verplichting om het overlopende water van de volgens de huidige situatie gebouwde opstallen overeenkomstig de aangebrachte daken, goten, leidingen en putten te ontvangen.

E. Handhaving bestaande toestand
Al zodanige verplichtingen waardoor de toestand waarin de woningen zich thans bevinden blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft eventuele inbalking, inankering, toevoer van licht (behoudens de bevoegdheid tot het hebben van beplantingen in de tuin die niet bovenmatig veel licht wegnemen), fundering, het hebben van leidingen en voorzieningen, waaronder begrepen die voor een centraal antenne-systeem en/of kabeltelevisie. Onder het vorenstaande is niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. Gemelde toestand zal niet geacht worden te zijn/worden gewijzigd door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming van de erven, onverminderd overigens de bepalingen der Wet, daaronder begrepen de regels van het burenrecht.
Ten aanzien van deze (kwalitatieve) verplichtingen geldt dat deze verplichtingen zullen overgaan op al diegenen die het registergoed zullen verkrijgen, hetzij onder algemene, hetzij onder bijzondere titel en dat de gebruikers van het goed eveneens aan deze verplichtingen zullen zijn gebonden. Partijen verklaren de tegenover vorenstaande verplichtingen staande rechten te beschouwen als kwalitatieve rechten welke mitsdien overgaan op hun rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel.

Onderhoud achterpaden:
Er zal regelmatig onderhoud gepleegd worden aan de achterpaden. Koper verplicht zich om aan dit onderhoud mee te betalen voor zijn zijn/haar gedeelte.

Ouderdomsclausule:
Het is koper uitdrukkelijk bekend dat het verkochte dateert uit ca. ......
De ouderdom van het verkochte brengt mee dat koper niet mag verwachten dat het verkochte (bijvoorbeeld constructie, technische installaties) aan de huidige maatstaven voldoet. In afwijking van artikel 6.3 van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper

Geen eigen gebruik:
Verkoper verklaart het verkochte nooit zelf feitelijk te hebben gebruikt. Verkoper heeft de koper dan ook niet kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan zij op de hoogte zou zijn geweest als zij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. Dergelijke eigenschappen c.q. gebreken komen voor rekening en risico van koper. Verkoper stelt koper in de gelegenheid om een eigen bouwkundige inspectie uit te voeren. De koper erkent zijn eigen onderzoeksplicht in deze. Deze onderzoeksplicht van de koper geldt ook voor de regelgeving van de overheid met betrekking tot het gebruik en de mogelijkheden van het gekochte.

Bestemming woning:
Het verkochte heeft de bestemming wonen en dient uitsluitend te worden gebruikt voor eigen bewoning door de eigenaar al dan niet met gezinsleden, levensgezel en/of één of meer inwonende huisgenoten. Een gebruik dat afwijkt van het hiervoor gestelde is niet geoorloofd. Indien een eigenaar in strijd handelt met een bepaling zal de desbetreffende eigenaar aan Stichting Pré Wonen of haar eventuele rechtsopvolgers een direct opvorderbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) onverminderd het recht van Stichting Pré Wonen of haar eventuele rechtsopvolgers om alsnog nakoming te vorderen. De hiervoor genoemde boete wordt voor inflatie middels indexering als volgt gecorrigeerd: dit bedrag zal elk jaar worden verhoogd of verlaagd met een percentage dat gelijk is aan waarmede het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie alle huishoudens (reeks 2006=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gerekend vanaf vijfentwintig januari tweeduizend zeven is gestegen of gedaald. Een en ander zal worden uitgewerkt als kettingbeding in de akte van levering.

Verbod kamerverhuur:
Het verkochte heeft de bestemming wonen. Het is niet toegestaan het verkochte te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf. Een gebruik dat in strijd is met het hiervoor gestelde is niet geoorloofd. Indien een eigenaar in strijd handelt met een bepaling zal de desbetreffende eigenaar aan Stichting Pré Wonen of haar eventuele rechtsopvolgers een direct opvorderbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) onverminderd het recht van Stichting Pré Wonen of haar eventuele rechtsopvolgers om alsnog nakoming te vorderen. De hiervoor genoemde boete wordt voor inflatie middels indexering als volgt gecorrigeerd: dit bedrag zal elk jaar worden verhoogd of verlaagd met een percentage dat gelijk is aan waarmede het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie alle huishoudens (reeks 2006=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gerekend vanaf vijfentwintig januari tweeduizend zeven is gestegen of gedaald. Een en ander zal worden uitgewerkt als kettingbeding in de akte van levering.

Notariskeuze:
De koper is er tijdig van in kennis gesteld dat de notariskeuze voor verkoper een onderdeel van deze overeenkomst vormt en derhalve aan verkoper is voorbehouden.

delen